Gmina Mikołajki Pomorskie

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Inwestor Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku udostępnił Gminie Mikołajki Pomorskie projekt przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 522 w Mikołajkach Pomorskich z krótkim opisem przedmiotu  zadania oraz załącznikiem  graficznym.

KLIKNIJ NA POWYŻSZĄ GRAFIKĘ LUB TUTAJ ABY POBRAĆ PLIK PROJEKTU W FORMACIE PDF

 

STAN INSTNIEJĄCY.

Układ drogowy.

Droga wojewódzka nr 522 na badanym odcinku spełnia funkcję drogi prowadzącej ruch o znaczeniu regionalnym oraz ruch lokalny, związany z funkcjonowaniem rozpatrywanego niewielkiego ośrodka miejskiego. Aspekt ten może pośrednio wpływać na powstawaniem zagrożeń i problemów natury brd. Powodem tego jest przede wszystkim nakładanie się odmiennych motywacji, długości i intensywności podróży wykonywanych zarówno przez chronionych, jak i niechronionych uczestników ruchu. Przejawem tego może być na przykład występowanie ciężkiego ruchu tranzytowego przechodzącego przez niewielkie miejscowości, stanowiącego realne zagrożenie dla pieszych.

Na badanym odcinku drogi wojewódzkiej nr 522 o długości około 250 m zlokalizowanych jest łącznie 5 (licząc pojedynczo) wlotów skrzyżowań (2 wloty ulicy Kościuszki, 2 wloty ulicy Dzierzgońskiej, 1 wlot ul. Kościelnej), przy czym z uwagi na substandardową obecnie geometrię dwóch z nich (wloty z wyspą trójkątną typu „Buszma”) można wnioskować, że jest to aż 7 dwukierunkowych (!) wlotów skrzyżowań na krótkim odcinku 0,25 km drogi. Dochodzi do tego kilka bezpośrednich zjazdów indywidualnych oraz nieuporządkowana geometrycznie przestrzeń wykorzystywana jako strefa przystanku autobusowego i podjazd pod obiekt handlowo usługowy.

 

Tym samym w odniesieniu do kwestii dostępności do drogi wojewódzkiej, która w związku z jej oczekiwanym od niej znaczeniem w sieci drogowej powinna stanowić drogę o podwyższonych parametrach technicznych, w tym o możliwie maksymalnie uporządkowanej dostępności, bez niepotrzebnego, zagrażającego bezpieczeństwu ruchu zwielokrotnieniu potencjalnych punktów kolizji. Ich rozproszenie praktycznie na całej długości badanego odcinka stanowi potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu i powinno zostać zniwelowane.

Mankamenty związane z dostępnością do drogi wojewódzkiej, wynikają częściowo z niepoprawnej geometrii wlotów skrzyżowań, na których funkcjonują wyspy trójkątne, rozchylające skręcające potoki ruchu, ale tym samym naprowadzające przeciwbieżne potoki ruchu (np. skręcający z drogi podporządkowanej w lewo i jadący na wprost przez skrzyżowanie wzdłuż drogi głównej) na siebie. Jest to poważna wada geometryczna takich skrzyżowań zwłaszcza w przypadku zwiększonego natężenia ruchu. Opisany mankament dotyczy obu wlotów ulicy Dzierzgońskiej. Konieczne jest pozostawienie kanalizacji wlotu  podporządkowanego ale poprzez zastosowanie wyspy typu mała kropla, rozdzielającej przeciwbieżne potoki ruchu oraz stanowiące azyle na przejściu dla pieszych przez wloty podporządkowane.

W przypadku skrzyżowania z ulicą Kościuszki najważniejszym mankamentem jest znaczne ograniczenie widoczności od strony wlotu wschodniego z uwagi na bliskość budynku, które jest kolejnym istotnym czynnikiem mającym wpływ na obniżenie poziomu bezpieczeństwa ruchu.

 

Dodatkowo zaobserwowano w terenie niekorzystne z punktu widzenia brd zjawisko zatrzymywania się i parkowania pojazdów w obrębie wlotów skrzyżowań, zwłaszcza w pobliżu zachodniego wlotu ulicy Dzierzgońskiej. Powoduje to dodatkowe ograniczenia widoczności na skrzyżowaniach.

Przejścia dla pieszych.

Na analizowanym odcinku drogi wojewódzkiej w Mikołajkach Pomorskich funkcjonują przez nią dwa przejścia dla pieszych. Pierwsze z nich zlokalizowane jest na północnym wlocie skrzyżowania ulicy Szreibera. Przejście to jest niewyposażone w żadne usprawnienia dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się (wysokie krawężniki) oraz nie zabezpieczone urządzeniami usprawniającymi ich przekraczanie przez osoby niewidzące lub słabo widzące. Z oceny przejść dla pieszych w terenie wynika wniosek, że są one niewystarczająco zaakcentowane, jako leżące w ciągu drogi o tranzytowym charakterze ruchu, przechodzącej przez niewielką miejscowość.

Przystanki transportu zbiorowego.

W stanie istniejącym, w badanym rejonie funkcjonują dwa przystanki autobusowe, zlokalizowane po obu stronach trójkątnej „wyspy” oddzielającej zachodnie wloty ulic Dzierzgońskiej i Kościuszki, na której znajduje się pawilon usługowo – handlowy. Przystanki te nie są wyposażone w dedykowane przestrzenie dla obsługi autobusów, które zatrzymują się i wymieniają pasażerów stając przy krawędzi „wyspy”. Kolejnym mankamentem natury bezpieczeństwa ruchu jest brak spójnych dojść do stref przystanków oraz wyznaczonych celem ich obsługi przejść dla pieszych, zarówno przez drogę wojewódzką, jak i ulice lokalne. Prowadzi to do niezorganizowanego sposobu przekraczania jezdni w celu dotarcia do przystanku, co w niektórych sytuacjach jest zjawiskiem niebezpiecznym dla niechronionych uczestników ruchu (np. dobieganie do autobusu poprzez wtargnięcie na jezdnie przed nadjeżdżającymi pojazdami).

Zdarzenia drogowe.

W analizowanym okresie 5 lat między początkiem roku 2012 a końcem roku 2016 na terenie Mikołajek Pomorskich odnotowano 20 zdarzeń drogowych, z czego 1 stanowiło wypadek śmiertelny, lecz zlokalizowany poza badanym odcinkiem drogi wojewódzkiej, to jest na przejeździe kolejowym. Pozostałe 19 zdarzeń stanowiły kolizje drogowe, bez ofiar.

Spośród wymienionych 19 kolizji 9 miało miejsce w ciągu DW 522, wśród nich:

 

-                    na pewno 1 zdarzenie na ulicy Prabuckiej,

 

-                    na pewno 2 zdarzenia na ulicy Szreibera,

 

-                    pozostałe 6 zdarzeń w ciągu ulicy o nieokreślonej nazwie. Pozostałych 13 kolizji miało miejsce poza ulicami leżącymi w ciągu DW522.

Dane udostępnione przez organy Policji pozwalały na identyfikację przyczyn zdarzeń.

 

Z danych tych, wynika że w ciągu drogi wojewódzkiej nr 522:

 

-        6 zdarzeń spowodowanych było niedostosowaniem prędkości do panujących warunków,

 

-        7 zdarzeń związanych było z nieprawidłowym manewrowaniem pojazdami

 

-        1 zdarzenie spowodowane było zaśnięciem kierowcy w czasie jazdy,

 

-        1 zdarzenie spowodowane było niewłaściwym zabezpieczeniem przewożonego ładunku,

 

-        5 zdarzeń zaistniało z innych przyczyn

 

Analizując przyczyny zaistniałych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 522 w Mikołajkach Pomorskich zdarzeń można stwierdzić, że są to zdarzenia dosyć typowe dla odcinków dróg o tranzytowym charakterze ruchu. Tym samym ważnym jest, aby działania mające na celu modernizację odcinka drogi wojewódzkiej tak nakierować na poprawę stanu bezpieczeństwa, aby osiągnąć efekt czytelności rozwiązań drogowych przy jednoczesnym ograniczeniu możliwości rozwijania nadmiernych prędkości na omawianym odcinku.

 

STAN PROJEKTOWANY.

W wyniku prac projektowych zaprojektowano przebudowę skrzyżowania DW 522 w Mikołajkach Pomorskich, obejmującą:

-  rozsunięcie wlotów podporządkowanych ulicy Kościuszki, co jest zabiegiem korzystnym z punktu widzenia uspokojenia ruchu w jej ciągu oraz pozwala na znaczną poprawę warunków widoczności na jej wlotach,

-  wydzielenie lewoskrętu z ul. Prabuckiej w ul. Kościuszki z wyspą kryjącą na wlocie ul. Szreibera, na której wyznaczono azyl dla pieszych,

-  przebudowę skrzyżowania z ul. Dzierzgońska - polegającą na skanalizowaniu wlotu ul. Dzierzgońskiej, poprzez zastosowanie wyspy typu "mała kropla", rozdzielającą przeciwbieżne potoki ruchu. Pozwala to na uporządkowanie ruchu i wydzielenie azylu dla pieszych przekraczających ul. Dzierzgońską.

-  uporządkowanie przystanków transportu zbiorowego, poprzez wydzielenie zatok autobusowych przy drodze wojewódzkiej nr 522 - w lokalizacji za skrzyżowaniem z ul. Kościuszki.

-  budowę wyspy spowalniającą ruch na wlocie do miejscowości z kierunku Prabut,

-  budowę wyspy spowalniającej ruch na wlocie do miejscowości z kierunku Sztumu - w rejonie przejścia dla pieszych prowadzącego do szkoły, na której to wyspie wyznaczono azyl dla pieszych,

-  budowę chodników po obu stronach drogi,

-  budowę układu komunikacyjnego obsługującego teren wokół pawilonu handlowego - obejmującego drogi manewrowe i miejsca postojowe.

-  wyznaczenie przejść dla pieszych w rejonie skrzyżowań.

 

Przyjęte rozwiązanie projektowe porządkuje układ komunikacyjny w centrum miejscowości oraz wpływa korzystnie na poprawę BRD poprzez zastosowanie w/w rozwiązań projektowych uspokajających ruchu drogowy i poprawiających bezpieczeństwo zarówno ruchu kołowego jak i pieszego.