Gmina Mikołajki Pomorskie

"Serdecznie Witamy na oficjalnej stronie Gminy Mikołajki Pomorskie"

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

W miniony weekend odbył się charytatywny mikołajkowy rajd rowerowy zorganizowany przez malborskich rowerzystów. Mimo deszczowej pogody w wycieczce wzięło udział około 50 uczestników. Rowerzyści przemierzali trasą Malbork - Biała Góra - Mikołajki Pomorskie około 55 km. Głównym celem rajdu było obdarowanie dzieci paczkami ze słodkościami. 

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016, poz. 446 z późn. zm.)

                                                      z w o ł u j ę

XX Sesję Rady Gminy Mikołajki Pomorskie, która odbędzie się dnia 15 grudnia 2016 roku o godz. 1400 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich
przy ul. Szreibera 14.  

Porządek obrad XX sesji:
1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XIX Sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie.
5. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2017;
b) w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku;
c) w sprawie w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie;
d) w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji rewizyjnej na rok 2017;
6. Odczytanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017- 2026 i uchwały budżetowej na rok 2017.
7. Odczytanie opinii o projekcie WPF i projekcie budżetu Komisji Gospodarczej i Społecznej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie.
8. Przedstawienie opinii w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej i budżetu gminy na rok 2017 przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
9. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej i o projekcie uchwały budżetowej.
10. Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej i uchwały budżetowej.
11. Głosowanie nad uchwałą:
a) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2017- 2026;
b) w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2017; 
12. Przedstawienie planów pracy Komisji Gospodarczej i Społecznej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2017 przez przewodniczących komisji.
13. Sprawozdanie wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
14. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.
15. Wolne wnioski i informacje.
16. Zakończenie sesji.

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

 Zuzanna Smoter

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

100 000 zł od Kulczyk Foundation: zostały tylko trzy tygodnie, by wziąć udział w konkursie

Nie warto ryzykować i słać wniosku w ostatnich minutach tego roku! Bo Konkurs Grantowy Kulczyk Foundation kończy się o północy ostatniego dnia roku. – Chcemy wyłonić najlepsze projekty infrastrukturalne. Wnikliwie analizujemy każdy wniosek o grant – podkreśla Marta Schmude-Olczak, Dyrektor Zarządzająca Kulczyk Foundation. – Obserwujemy właśnie. jak powstają inwestycje, których projekty nagrodziliśmy w poprzedniej edycji.

Konkurs dedykowany jest organizacjom pozarządowym, przedsiębiorstwom społecznym, spółdzielniom, instytucjom kultury i jednostkom samorządu terytorialnego. W pierwszej w tym roku edycji (ta jest druga) granty po 25 000 zł otrzymały cztery organizacje: „Cukierkowo – Fundacja dla Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą z Warszawy (na projekt „Cukierkowo – przedszkole dla dzieci z cukrzycą”), Fundacja Innowacji Społecznej z Gdańska (na projekt „Kantyna – miejsce pracy na start”), Międzynarodowa Organizacja Soroptimist International I Klub w Gdańsku (na projekt „Pokój rekreacyjno-edukacyjny dla dzieci matek osadzonych w Zakładzie Karnym w Grudziądzu”) oraz Fundacja Rozwoju Inicjatyw Lokalnych Qdowa z Kudowy Zdroju (na projekt „Przez naukę do rozwoju – wsparcie działań edukacyjnych na wiejskich terenach Burundi”).

– W Fundacji opieramy się na przeświadczeniu, że to właśnie infrastruktura jest gwarantem tego, że uruchamia się machina społecznych zmian – tłumaczy Marta Schmude-Olczak. W tegorocznej drugiej edycji na ten cel Kulczyk Foundation przeznaczy łącznie kwotę 100 000 zł. Na pojedynczy projekt można uzyskać  kwotę maksymalnie 25 000 zł. Niebawem poznamy zatem nie mniej niż czterech zwycięzców kolejnej edycji konkursu grantowego.

W każdym roku kalendarzowym odbywają się dwie edycje Konkursu Grantowego Kulczyk Foundation. Zwycięzców drugiej tegorocznej edycji poznamy 15 lutego 2017 r.

Co trzeba zrobić by przybliżyć się do zwycięstwa?

 1. Przeczytać uważnie, dlaczego zależy nam na infrastrukturze: http://kulczykfoundation.org.pl/media/63314/granty.pdf
 2. Przeczytać dokładnie REGULAMIN:http://kulczykfoundation.org.pl/media/63134/regulamin-konkursu-grantowego_2016.pdf
 3. Zapoznać się z FORMULARZEM APLIKCYJNYM i wypełnić go: http://kulczykfoundation.org.pl/media/63338/kf_formularz-final.doc
 4. Przesłać wniosek zgodnie z regulaminem. Wszystko co trzeba wiedzieć o konkursie dostępne jest na stronie http://www.kulczykfoundation.org.pl w zakładce „wsparcie”.

Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury

w Mikołajkach Pomorskich

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

W związku z zakończonym naborem wniosków dla projektu unijnego realizowanego przy współfinansowaniu ze środków z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Energia, Działanie 10.3 Odnawialne źródła energii.

Wszystkich Państwa, którzy zadeklarowali chęć udziału w projekcie prosimy o wpłatę 100 zł ( sto złotych ) na poniższy nr konta w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09 grudnia 2016 r.

 

BS Sztum 66 8309 0000 0000 0130 2000 0020

W tytule należy napisać;

Imię i Nazwisko, miejscowość z dopiskiem

 

Darowizna na rzecz Urzędu Gminy. Wejście techników instalacji OZE Działanie 10.3. 

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Uprzejmie informuję, że dnia 8 grudnia 2016 roku o godz. 1300 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Gospodarczej i Społecznej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Mikołajkach Pomorskich przy ul. Dzierzgońskiej 2.

Porządek posiedzenia:

 

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
 3. Przeanalizowanie i zaopiniowanie projektów uchwał:
  • a) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu i Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2017;
  • b) w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku;
  • c) w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie;
 4. Przedstawienie przez Skarbnika Gminy projektów uchwał:
  • a) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2017- 2026;
  • b) w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2017.
 5. Dyskusja w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017- 2026 Gminy Mikołajki Pomorskie i projektu budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2017.
 6. Sformułowanie wniosków o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017- 2026 i projektu budżetu na rok 2017.
 7. Sprawy bieżące, informacje.
 8. Zakończenie posiedzenia.

  

 PRZEWODNICZĄCY

Komisji Gospodarczej

Mariusz Wojtkowiak

  

PRZEWODNICZĄCY 

Komisji Społecznej

Kazimierz Marchlewski 

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2016, poz. 446 z późn. zm.)  pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

W dniu 29 listopada 2016r. wchodzi w życie Zarządzenie nr 138/2016 Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie wprowadzenia formularza wniosku o udzielenie pomocy finansowej dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody w danej uprawie w wysokości co najmniej 50% i mniej niż 70% spowodowane wystąpieniem w 2016r. suszy, gradu, huraganu, deszczu nawalnego lub ujemnym skutków przezimowania.

 

Wszelkie informacje o uzyskaniu pomocy finansowej dostępne w siedzibie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Sztumie, ul. Sienkiewicza 68, 82-400 Sztum;  stronie internetowej AR i MR oraz pod nr. tel. 55 -277- 93-75/76

 

Termin składania wniosków do 05 grudnia 2016r.  w Agencji Restrukturyzacji  i Modernizacji Rolnictwa w  Sztumie.

 

Szukaj

Facebook Gminy Mikołajki Pomorskie

Galeria zdjęć

HISTORIA ADMINISTRACJI W GMINIE MIKOŁAJKI POMORSKIE 1945-2017

Harmonogram wywozu

Konkurs fotograficzny

Pogoda Mikołajki Pomorskie

Sunny

18°C

Sunny
Humidity: 56%
Wind: SSE at 11.27 km/h
Thursday 14°C / 26°C Partly cloudy
Friday 17°C / 25°C Thunderstorms
Saturday 13°C / 20°C Rain
Sunday 13°C / 19°C Rain
Monday 11°C / 22°C Partly cloudy
Tuesday 11°C / 20°C Partly cloudy
Wednesday 12°C / 21°C Partly cloudy

Czas i data

Mikołajki Pomorskie °C
  22.08.2018 Ferienhaus Ostsee

Wiadomości z Polski

Licznik odwiedzin

884240
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
615
1617
3965
866082
34530
41534
884240

Your IP: 54.161.49.216
2018-08-22 10:11