Gmina Mikołajki Pomorskie

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2016-2026"

Na podstawie art. 10 ust. 1ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r.,poz. 1440 z późn.zm.)

Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie zawiadamia

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2016-2026
w dniach 27.07.2016 do 29.08.2016

Projekt dokumentu, a także formularz konsultacji dostępne są:

  • w Urzędzie Gminy ul. Dzierzgońska 2 /pokój Nr 2/ w godzinach 7.00-15.00
  • w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem http://bip.mikolajkipomorskie.pl

Zapraszamy wszystkich mieszkańców i zainteresowane strony do składania opinii(uwag) lub propozycji zmian do ww. projektu.

Opinie(uwagi) w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowane wyłącznie pisemnie, na specjalnie przygotowanym formularzu.

Opinie(uwagi) można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.08.2016 na wypełnionym formularzu konsultacji:

  • osobiście do Urzędu Gminy Mikołajki Pom. ul. Dzierzgońska 2 /sekretariat/
  • drogą elektroniczną na następujący adres: sekretariatmikolajkipomorskie.pl wpisując w tytule wiadomości „Konsultacje społeczne w zakresie planu transportowego";
  • drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy ul.Dzierzgońska 2 82-433 Mikołajki Pom. (decyduje data wpływu do Urzędu)
  • faksem na nr 556404461

Przesłane/złożone w terminie, podpisane i zaopatrzone w adres opinie zostaną przeanalizowane i w przypadku uznania ich za zasadne, uwzględnione w projekcie dokumentu.

Organem właściwym do ich rozpatrzenia jest Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie

 

Wójt Gminy

Kazimierz Kulecki

PLAN
ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO
DLA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE
NA LATA 2016 - 2026
Mikołajki Pomorskie

 

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG DO PROJEKTU pn.:

,,PLAN
ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO
DLA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE
NA LATA 2016 - 2026
Mikołajki Pomorskie"