Gmina Mikołajki Pomorskie

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

XIX Sesja Rady Gminy Mikołajki Pomorskie, która odbędzie się dnia 22 listopada 2016 roku o godz. 1400 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich przy ul. Szreibera 14.

Porządek obrad XIX sesji:

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie.
 5. Przyznanie uczniom Zespołu Szkół w Mikołajkach Pomorskich stypendium wójta za wysokie wyniki w nauce i za wybitne osiągnięcia naukowe.
 6. Podjęcie uchwał:
  • a)    w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
  • b)       w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych w drodze inkaso;
  • c)       w sprawie określenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów, zasad jej ustalania i poboru oraz terminów płatności;
  • d)       w sprawie określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej na terenie gminy Mikołajki Pomorskie oraz sposobu jej poboru;
  • e)       w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;
  • f)        w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie;
  • g)       w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych;
  • h)       w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Mikołajki Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”;
  • i)         w sprawie uchwalenia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2016-2026”;
  • j)        w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku;
  • k)       w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku;
  • l)         w sprawie zmian budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2016;
  • m)     w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2016- 2026;
  • n)       w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych na terenie gminy Mikołajki Pomorskie;
  • o)       w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sztumskiego;
 7. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie za I półrocze 2016 r.
 8. Sprawozdanie wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 9. Informacja oświadczeniach majątkowych radnych Rady Gminy Mikołajki Pomorskie za rok 2015.
 10. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.
 11. Wolne wnioski i informacje.
 12. Zakończenie sesji. 

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

 

Zuzanna Smoter