Gmina Mikołajki Pomorskie

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Uprzejmie informuję, że dnia 10 listopada 2017 roku o godz. 1300 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Gospodarczej i Społecznej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Mikołajkach Pomorskich przy ul. Dzierzgońskiej 2.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.

2. Przedstawienie porządku posiedzenia.

3. Analiza stanu dróg gminnych, powiatowych i drogi wojewódzkiej na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie.

4. Przeanalizowanie propozycji stawek podatków i opłat na 2018 rok:

a) podatku od nieruchomości;

b) podatku rolnego;

c) podatku leśnego;

d) opłaty od posiadania psów;

e) opłaty targowej;

5. Przeanalizowanie i zaopiniowanie projektów uchwał:

a) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;

b) w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso;

c) w sprawie określenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów, zasad jej ustalania

i poboru oraz terminów płatności;

d) w sprawie określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej na terenie gminy

Mikołajki Pomorskie oraz sposobu jej poboru;

e) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;

f) w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 367/2 i części dz. nr 367/1 w obrębie ewidencyjnym Mikołajki Pomorskie, gmina Mikołajki Pomorskie;

g) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy;

h) w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Mikołajki Pomorskie;

i) w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego

odprowadzania ścieków na okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku;

j) w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Mikołajki Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”;

k)w sprawie połączenia samorządowych instytucji;

6. Przedstawienie przez Skarbnika Gminy propozycji zmian budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2017 i zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2017- 2026.

7. Sprawy bieżące, informacje.

8. Zakończenie posiedzenia.