Gmina Mikołajki Pomorskie

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

XXVII Sesję Rady Gminy Mikołajki Pomorskie, która odbędzie się dnia 13 listopada 2017 roku o godz. 1400 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich przy ul. Szreibera 14.  

 

Porządek obrad XXVII sesji:

1. Otwarcie.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu XXVI Sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie.

5. Przyznanie stypendium Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum na rok szkolny 2017/2018.

6. Informacja Przewodniczącej Rady dotycząca analizy oświadczeń majątkowych radnych.

7.  Podjęcie uchwał:

a) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;

b) w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso;

c) w sprawie określenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów, zasad jej ustalania

i poboru oraz terminów płatności;

d) w sprawie określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej na terenie gminy Mikołajki Pomorskie oraz sposobu jej poboru;

e) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;

f) w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 367/2 i części dz. nr 367/1 w obrębie ewidencyjnym Mikołajki Pomorskie, gmina Mikołajki Pomorskie;

g) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy;

h) w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Mikołajki Pomorskie;

i) w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego

odprowadzania ścieków na okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku;

j) w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Mikołajki Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”;

k) w sprawie połączenia samorządowych instytucji;

l) w sprawie zmian budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2017;

m) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2017- 2026.

8. Sprawozdanie wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.

9. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.

10. Wolne wnioski i informacje. 

11. Zakończenie sesji.