Gmina Mikołajki Pomorskie

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

OKRĘGOWY INSPEKTORAT SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W GDAŃSKU

Prowadzi postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko:

STRAŻNIK DZIAŁU OCHRONY

-w Zakładzie Karnym w Sztumie,

-w Areszcie Śledczym w Kwidzynie,

-w Areszcie Śledczym w Gdańsku,

-w Zakładzie Karnym w Gdańsku – Przeróbce.

Służba Więzienna jest formacją umundurowaną i uzbrojoną, podlegającą Ministerstwu Sprawiedliwości.  Do podstawowych zadań Służby Więziennej należy wykonywanie kary pozbawienia wolności, tymczasowego aresztowania, środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności oraz kar w systemie dozoru elektronicznego.

Miejsce pracy:

- Zakład Karny w Sztumie, ul. Nowowiejskiego 14, 82-400 Sztum,

- Zakład Karny w Kwidzynie, ul. Lotnicza 1, 820500 Kwidzyn,

- Areszt Śledczy w Gdańsku, ul. Kurkowa 12, 80-803 Gdańsk,

- Zakład Karny w Gdańsku-Przeróbce, ul. Siennicka 23, 80-758 Gdańsk.

Oferujemy:

- zatrudnienie oparte o mianowanie (od razu na czas nieokreślony);

- stabilizację zawodową;

- pracę w strukturze hierarchicznej, dającej możliwość awansu w stopniu służbowym i stanowisku;

- możliwość szkolenia i stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych

- dodatkowe gratyfikacje finansowe w postaci: tzw. trzynastej pensji, równoważnika pieniężnego  za umundurowanie, zasiłku na zagospodarowanie z tytułu przejścia do służby stałej, równoważnika pieniężnego  za brak mieszkania w służbie stałej lub dofinansowania do  zakupu mieszkania, dopłaty do wypoczynku, ryczałtu za dojazd do miejsca pełnienia służby z innej miejscowości. 

Charakter pracy:

- praca wielozmianowa, posługiwanie się bronią palną, stały i bezpośredni kontakt z osobami pozbawionymi wolności.

Wymagania:

- minimum średnie wykształcenie

- obywatelstwo polskie;

- zdolność fizyczna i psychiczna do służby;

- niekaralność (osoba która  nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo),;

- uregulowany stosunek do służby wojskowej,

- korzystanie z pełni praw publicznych,

- dawanie rękojmi  prawidłowego wykonywania powierzonych zadań,

- dawanie rękojmi zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,

 

Dokumenty jakie należy złożyć

  • Podanie ze wskazaniem działu służby i stanowiska, o które kandydat się ubiega          (w podaniu należy podać adres e-mail do kontaktu);
  • wypełnioną ankietę personalną ( wydrukowaną dwustronnie), (załącznik nr 1 do ogłoszenia do ogłoszenia dostępnego na stronie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Gdańsku w zakładce praca),
  • kserokopie świadectw pracy lub służby,
  • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne,
  • oświadczenie kandydata o zdolności do przystąpienia do testu sprawności fizycznej     ( załącznik nr 2 do ogłoszenia dostępnego na stronie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Gdańsku w zakładce praca)
  • oświadczenie w sprawie zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 3 do ogłoszenia dostępnego na stronie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Gdańsku w zakładce praca)
  •  szczegółowe informacje oraz ankieta i oświadczenia dostępna jest na stronie:

 

https://www.sw.gov.pl/praca-oferta/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-w-gdansku-straz

 

DOKUMENTY NALEŻY DOSTARCZYĆ OSOBIŚCIE LUB PRZESŁAĆ POCZTĄ  NA PODANY NIŻEJ ADRES:

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Gdańsku

80-803 Gdańsku, ul. Kurkowa 12, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., nr tel. 58 323 10 47.

 

Administratorem danych osobowych kandydatów jest Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Gdańsku, z siedzibą w Gdańsku, ul. Kurkowa 12 (tel. 58 323 10 02).

Inspektorem ochrony danych jest funkcjonariusz Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Gdańsku, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 58 323 10 12.

Dane osobowe kandydatów są przetwarzane w celu realizacji stosunku służbowego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b oraz h RODO.

Dane osobowe kandydatów będą udostępniane na podstawie przepisów prawa takim podmiotom, jak: jednostki organizacyjne Służby Więziennej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, urzędy skarbowe, podmioty wykonujące usługi wynikające z obowiązkowej profilaktyki zdrowotnej w zakresie medycyny pracy.

Kandydaci posiadają prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania oraz żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu wobec przetwarzania, z ograniczeniami wynikającymi z przepisów odrębnych, w szczególności przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Kandydatom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO.

Dane kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.