Gmina Mikołajki Pomorskie

Ogłoszenia i komunikaty

Utworzono: piątek, 07 czerwiec 2019 13:24 | Opublikowano: piątek, 07 czerwiec 2019 13:24
Andrzej Czarnecki
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Mikołajkach Pomorskich

Informuje o  naborze  na stanowisko:

Zastępstwo Referenta ds. Świadczeń Wychowawczych i Alimentacyjnych

 1. Adres jednostki :

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołajkach Pomorskich                                                  
82-433 Mikołajki Pomorskie  ul. Dzierzgońska 2
tel.  530 744 799

 1. Określenie stanowiska: Zastępstwo Referenta ds. świadczeń wychowawczych i alimentacyjnych
 2. Wymiar etatu: 1 etat
 3. Termin rozpoczęcia pracy: czerwiec 2019 r.  
 4. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem :
  a -   obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP,
  b -   pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  c - brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne  przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko wiarygodności dokumentów – ścigane  z oskarżenia publicznego  lub za przestępstwo skarbowe,
  d -   znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków służbowych,
  e -   nieposzlakowana opinia,

f– wykształcenie średnie,
g -   kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku .

6.
Spełnienie dodatkowych warunków:

-   wykształcenie wyższe,
-   preferowane doświadczenie  w  pracy w księgowości, w jednostkach samorządu terytorialnego lub związanych z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego,
-   znajomość przepisów regulujących przyznawanie świadczeń  wychowawczych , rodzinnych, , zasiłków dla opiekunów, jednorazowego świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 04 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, świadczeń alimentacyjnych oraz przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
-   umiejętność zastosowania przepisów prawa w praktyce,
-   umiejętność prowadzenia postępowania administracyjnego,
-   umiejętność sporządzania pism urzędowych,
-   wysoki poziom obsługi komputera, programów w pakiecie Office i Internetu ,


-   predyspozycje osobowościowe : kreatywność, sumienność,  dyskrecja, kultura osobista,
samodzielność, odpowiedzialność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji,
- doświadczenie w pozyskiwaniu  i rozliczaniu dotacji i środków unijnych,
- znajomość programu płatnik,
- znajomość programu kadrowo-płacowego,
- znajomość programu FK – środki trwałe.

 1.  Zakres  obowiązków :
 2. a)  przyjmowanie wniosków o przyznanie prawa  do świadczeń wychowawczych, rodzinnych, pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekunów, świadczeń alimentacyjnych oraz jednorazowego świadczenia z ustawy „Za życiem”,
  b)  opracowywanie i sporządzanie decyzji administracyjnych dotyczących wymienionych świadczeń ,
  c)  opracowywanie i sporządzanie decyzji administracyjnych dotyczących świadczeń w postaci składek na ubezpieczenie społeczne,
  d) prowadzenie rejestru świadczeń,
  e) sporządzanie list wypłat świadczeń,
  f)  udział w planowaniu środków w zakresie świadczeń,
  g)  prowadzenie obowiązującej sprawozdawczości z zakresu świadczeń,
  h)  przetwarzanie danych w systemie informatycznym,
  i)  prowadzenie ewidencji analitycznej dłużników FA, zestawień należności dłużników z FA do sprawozdania,
  j)  prowadzenie ewidencji środków trwałych,
  k) prowadzenie dokumentacji zgłoszeniowej ZUS dla pracowników i podopiecznych,
  l)  ewidencjonowanie faktur zgodnie z prawem zamówień publicznych,
  ł)  sporządzanie sprawozdań GUS,
  m) pozyskiwanie środków z funduszy unijnych na realizację projektów oraz ich rozliczanie.
 3. Wymagane dokumenty :
 4. list motywacyjny,
  2. życiorys - curriculum vitae wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procedur naboru zgodnie z ustawą,
  3.  kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie,
  4.  kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje wymagane do zatrudnienia, kserokopie dokumentów o ukończonych kursach, szkoleniach ,
  5. kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń potwierdzających staż pracy,
  6. oświadczenie o niekaralności,
  7. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na ww. stanowisku,

Dokumenty aplikacyjne, o których mowa, wymagają własnoręcznego  podpisu kandydata
i winny być uzupełnione oświadczeniem następującej treści : „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu naboru na stanowisko urzędnicze – podinspektora ds. świadczeń rodzinnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mikołajki Pomorskie, zgodnie z Ustawą  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych(tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.) oraz Ustawą  z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2018 r., poz.1260 z późn. zm. )
Kserokopie winny  być opatrzone potwierdzeniem zgodności z oryginałem.

 

 1. Forma i termin składania ofert :

  Dokumenty w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Nabór  na stanowisko :  Zastępstwo Referenta ds. świadczeń wychowawczych  i alimentacyjnych w  GOPS w Mikołajkach Pomorskich”, należy składać w  siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Mikołajkach Pomorskich ul. Dzierzgońska 2,  82-433 Mikołajki Pomorskie   w terminie      do dnia 14 zerwca 2019 r. , do godz. 12.00 – osobiście lub pocztą .
   
  Dokumenty dostarczone po terminie,  a także dostarczone drogą elektroniczną,  nie będą rozpatrywane.
 2. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Mikołajkach Pomorskich.
  11. Kierownik  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołajkach Pomorskich zastrzega sobie zaproszenie na rozmowy  kwalifikacyjne wybranych kandydatów.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
             w Mikołajki Pomorskie

            Irena Sadłos.