Ogłoszenia i komunikaty

Andrzej Czarnecki
Utworzono: poniedziałek, 24 czerwiec 2019 08:50 | Opublikowano: poniedziałek, 24 czerwiec 2019 08:50
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołajkach Pomorskich informuje, że poniżej wymienieni kandydaci na stanowisko Referenta ds. pomocy stypendialnej spełniają wymagania określone w ogłoszeniu o konkursie z dnia 24 czerwca 2019 roku:

 1. Baźmierowska Krystyna
 2. Chmielewska Patrycja
 3. Grom-Owczarek Aleksandra.

Wobec powyższego wszystkie w/w osoby zostały zakwalifikowane do II etapu konkursu, który odbędzie się 2 lipca 2019 roku o godzinie 10:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Mikołajkach Pomorskich.


Referent ds. pomocy stypendalnej

1. Wymagania niezbędne:

- obywatelstwo polskie, lub kraju Unii Europejskiej bądź innych państw, w którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej ,
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
- niekaralność za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- wykształcenie średnie,
- co najmniej roczny staż pracy w administracji samorządowej ,
- bardzo dobra znajomość obsługi komputera (w tym mile preferowane znajomość programów do obsługi stypendiów szkolnych) oraz urządzeń biurowych;
-ponadto znajomość aktualnych ustaw:
- ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego(Dz.U.2018.2096 z późn.zm.,
- ustawy o narodowym zasobiie archiwalnym i archiwach(Dz. U. z 2019, poz. 553 ze zm.),
- ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 r, (Dz.U.2018.1457 z późn. zm.)
- ustawy 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( DZ.U.2018.2286 z późn. zm.)

 2. Wymagania dodatkowe:

- doświadczenie w pracy przy obsłudze stypendiów szkolnych i archiwizacji;
- umiejętność organizacji własnej pracy, samodyscyplina, rzetelność, kreatywność, terminowość, komunikatywność, samodzielność, łatwość uczenia się, nastawienie na własny rozwój, podnoszenie kwalifikacji, poprawna komunikacja pisemna;
- umiejętność pracy w warunkach stresowych i pod presją czasu.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 Działania związane z obsługą stypendiów szkolnych to jest:
• przyjmowanie, weryfikacja i rejestracja wniosków prowadzenie postępowań administracyjnych,
• ustalenie prawa do stypendiów szkolnych
• przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych,
• prowadzenie ewidencji, rejestrów, rozliczanie faktur ,wydruk list świadczeniobiorców,
• sporządzanie analiz i sprawozdań z realizacji powierzonych zadań.
• współpraca z wnioskodawcami, instytucjami, organizacjami w zakresie pozyskiwania i weryfikacji dokumentacji i niezbędnej dla przyznania prawa do świadczeń,
• informowanie wnioskodawców o zasadach, kryteriach i trybie przyznawania z realizacji powierzonych zadań.

4. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny oraz CV podpisane własnoręcznym podpisem,
 2. kopie dyplomów potwierdzających wykształcenie oraz innych dokumentów dotyczących posiadanych kwalifikacji, ukończonych kursach i szkoleniach;
 3. kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy;
 4. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 5. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną – (załącznik do ogłoszenia);
 7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z ogłoszeniem - (załącznik do ogłoszenia);
 8. Oświadczenie kandydata – (załącznik do ogłoszenia).

5. Termin i miejsce składania dokumentów 

Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem " Nabór na stanowisko referenta Referent ds. pomocy stypendialnej w terminie do 27.06.2019 r. do godz. 12:00 w sekretariacie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołajkach Pomorskie  bądź drogą pocztową na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołajkach Pomorskich, ul. Dzierzgońska 2, 82-433 Mikołajki Pomorskie lub osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołajkach Pomorskich, ul Dzierzgońska 2,  pok. nr 5 (dziennik podawczy - parter). Decyduje data wpływu oferty. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Osoby, które nie spełniły wymagań formalnych nie będą informowane.
Osoby, które spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu oraz zakwalifikują się do dalszego postępowania zostaną poinformowane telefonicznie i zaproszone do dalszego etapu postępowania kwalifikacyjnego.
Informacja o naborze oraz o wyniku naboru została/zostanie zamieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołajkach Pomorskich .

6. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 530 744 799.

 

Mikołajki Pomorskie, dnia 21.06.2019 r.           

Kierownik GOPS -  Irena Sadłos.

 

Lista dokumentów do pobrania: