Gmina Mikołajki Pomorskie

Ogłoszenia i komunikaty

Utworzono: poniedziałek, 24 czerwiec 2019 08:58 | Opublikowano: poniedziałek, 24 czerwiec 2019 08:58
Andrzej Czarnecki
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU PRACOWNIKA SOCJALNEGO

W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

W  Mikołajkach Pomorskich

I. FORMA ZATRUDNIENIA:

Umowa na zastępstwo.

II. WYMIAR CZASU PRACY:

Pełny wymiar czasu pracy.

III. WYMAGANIA NIEZBĘDNE NA WSKAZANYM STANOWISKU PRACY:

 1. Wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego określone zgodnie z art. 116 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z póź. zm.) tj. jeśli osoba spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych  warunków:
 • ukończenie kolegium pracowników służb społecznych,
 • ukończenie studiów wyższych na kierunku praca socjalna;
 • do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:

pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie

 • spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego realizowanej w szkołach wyższych z dnia 25 stycznia 2008 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 27,poz.158), a także posiada prawa nabyte w zakresie uprawnień do wykonywania zawodu pracownika socjalnego t. j otrzymał do dnia 1 stycznia 2008 r. dyplom uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny, otrzymał przed dniem 1 stycznia 2007 r. dyplom wyższej szkoły zawodowej o specjalności praca socjalna, przed dniem 1 stycznia 2008 r. ukończył lub kontynuował i uzyskał dyplom ukończenia studiów wyższych o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie, po uzyskaniu dyplomu ukończenia tych studiów może wykonywać zawód pracownika socjalnego, przed dniem 1 maja 2004 r. posiadał uprawnienia do zatrudnienia na stanowisku pracownika socjalnego.
 1. Spełnienie wymagań zgodnie z art.156 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z póź. zm.).
 2. Obywatelstwo polskie;
 3. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku Pracownika Socjalnego. 
 4. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 5. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadanie pełni praw publicznych,  posiadanie nieposzlakowanej opinii;
 6. Zdolność analitycznego myślenia i umiejętność pracy w zespole;
 7. Znajomość obsługi komputera (Microsoft Office, środowisko Windows);
 8. Wymagana wiedza specjalistyczna z zakresu między innymi  przepisów ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, Kodeksu postępowania administracyjnego.

IV. WYMAGANIA DODATKOWE:

 1. Mile widziany min. półroczny udokumentowany staż pracy na stanowisku Pracownika Socjalnego.
 2. Umiejętność skutecznego komunikowania się;
 3. Umiejętność pracy zespołowej;
 4. Dyspozycyjność;
 5. Odporność na sytuacje stresowe;
 6. Umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z klientem;
 7. Sumienność, uczciwość, odpowiedzialność.
 8. Prawo jazdy kat. „B”.

 V. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Podpisany list motywacyjny;
 2. Podpisany kwestionariusz osobowy – (załącznik do ogłoszenia);
 3. Dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy – kopie świadectw pracy;
 4. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplomy ukończenia studiów, suplement dyplomu, świadectwa ukończenia szkół);
 5. Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania oferowanej pracy (ukończone szkolenia, kursy, certyfikaty) lub ich odpisy;
 6. Kopie innych dodatkowych dokumentów poświadczających inne posiadane kwalifikacje i umiejętności;
 7. Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną – (załącznik do ogłoszenia);
 8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z ogłoszeniem - (załącznik do ogłoszenia);
 9. Oświadczenie kandydata – (załącznik do ogłoszenia).

 VI. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

Wymagane dokumenty należy składać drogą pocztową na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołajkach Pomorskich, ul. Dzierzgońska 2, 82-433 Mikołajki Pomorskie lub osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołajkach Pomorskich, ul Dzierzgońska 2,  pok. nr 5 (dziennik podawczy - parter) z dopiskiem „Pracownik Socjalny” w terminie do dnia 27.06.2019 r do godziny 12.00. Decyduje data wpływu oferty. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Złożenie oferty nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron.

2.Złożone dokumenty nie będą odsyłane.

3.Kierownik GOPS w Mikołajkach Pomorskich zastrzega sobie prawo zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną tylko wybranych kandydatów. O terminie rozmowy kandydaci będą poinformowani drogą e-mailową lub telefonicznie na adres e-mailowy lub numer telefonu podany w dokumentach aplikacyjnych.

4.Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 530 744 799.

 

Mikołajki Pomorskie, dnia 21.06.2019 r.           

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - Irena Sadłos.

 

Lista dokumentów do pobrania: