Gmina Mikołajki Pomorskie

WFOŚiGW

Utworzono: piątek, 17 czerwiec 2016 11:53 | Opublikowano: czwartek, 09 lipiec 2015 13:53
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

I. Tytuł zadania - pełna nazwa zadania wnioskowanego do dofinansowania

„Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Mikołajki Pomorskie”

II. Syntetyczny opis zadania

Plan gospodarki niskoemisyjnej stworzony został dla Gminy Mikołajki Pomorskie ma się przyczynić do zwiększenia sprawności wytwarzania energii elektrycznej, w tym szczególności zmniejszenie strat powstających przy dystrybucji energii elektrycznej i ciepła. Działania zawarte w planie mają doprowadzić do redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza (w tym: pyłów, dwutlenku siarki oraz tlenków azotu). Plan  przedstawia  zakres działań operacyjnych obejmujący najbliższe 3-4 lata od zatwierdzenia planu.

Plan zakłada;

  • zakres działań na szczeblu gminy,
  • objęcie całości obszaru geograficznego gminy,
  • koncentrację na działania  niskoemisyjne i efektywne wykorzystujące zasoby, w tym poprawę efektywności energetycznej, wykorzystanie OZE, czyli wszystkich działań mających na celu zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza w tym pyłów, dwutlenku siarki, tlenków azotu oraz emisji dwutlenku węgla, współuczestnictwo podmiotów będących producentami  lub odbiorcami energii (z wyjątkiem instalacji objętych systemem EU ETS) ze szczególnym uwzględnieniem działań w sektorze publicznym,
  • objęcie planem obszarów, w których władze lokalne mają wpływ na zużycie energii w perspektywie długoterminowej (w tym planowanie przestrzenne),
  • podjęcie działań mających na celu wspieranie produktów i usług efektywnych energetycznie (np. zamówienia publiczne),
  • podjęcie działań mających wpływ na zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii (współpraca z mieszkańcami i zainteresowanymi stronami, działania edukacyjne),
  • spójność z nowotworzonymi bądź aktualizowanymi założeniami do planów zaopatrzenia w ciepło, chłód i energię elektryczną bądź paliwa gazowe (lub założeniami do tych planów) i programami ochrony powietrza .

Projekt ma na celu również stworzenie bazy danych dotyczących inwentaryzacji emisji CO2 , szkolenia dla pracowników gminy w obszarze nadzoru i realizacji działań z zakresu efektywności energetycznej a także upublicznianie informacji wynikającej z planów gospodarki niskoemisyjnej.

 

 

 

 

Mikołajki Pom. 29 .06.2015 r

Kategoria: