Gmina Mikołajki Pomorskie

WFOŚiGW

Utworzono: poniedziałek, 05 listopad 2018 12:16 | Opublikowano: poniedziałek, 05 listopad 2018 12:16
Andrzej Czarnecki
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

 

1.Nazwa zadania: „Mikołajki Pomorskie – chronimy nasze dziedzictwo”. Zadanie to  zostało zrealizowane w 2018r.              

2.Koszt kwalifikowalny zadania  ( w PLN) – 9000,00.

3.Gmina Mikołajki Pomorskie otrzymała kwotę 8000,00 zł  ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Gdańsku  ( PLN) jako dotację na realizację zadania bieżącego.

4.Zadanie polegało na przeprowadzeniu prelekcji dla dzieci i młodzieży;  pakiety materiałów dla dzieci i młodzieży- zakładki do książek, plany lekcji; Materiały dla mieszkańców - almanachy; Nagrody w konkursie dla uczniów szkół podstawowych ( kat. I-III i IV - VIII)

Sprawozdanie z realizacji zadania:

Sprawozdanie podsumowujące realizację kampanii edukacyjnej

Gminy Mikołajki Pomorskie

p.t. „Mikołajki Pomorskie - chronimy nasze dziedzictwo"

dofinansowanej ze środków WFOŚ i GW w Gdańsku 

Cele Kampanii:     Podstawowym celem kampanii edukacyjnej zrealizowanej we wrześniu 2018 roku, była kompleksowa edukacja dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, w zakresie szczegółów prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów, zgodnie z wymaganiami, informowania o dalszej drodze odpadów, które opuszczają gospodarstwa domowe, ekoznakach oraz szkodliwości palenia odpadów w piecach przydomowych czy gospodarce o obiegu zamkniętym.

 

Wykazano:  Podczas zrealizowanych prelekcji w sposób atrakcyjny i efektywny z punktu widzenia oddziaływania edukacyjnego, zaprezentowano zasady selektywnej zbiórki odpadów, z uwzględnieniem wszystkich frakcji oraz inne poruszane podczas kampanii zagadnienia.

 

Grupa docelowa:  W ramach kampanii przekazywane treści dotarły bezpośrednio do wszystkich uczniów na obszarze Gminy oraz ponadto do nauczycieli, a za ich pośrednictwem do rodziców i dziadków, czyli zdecydowanej większości mieszkańców naszej Gminy.

 

Środki realizacji kampanii:       Kampanię zrealizowano poprzez następujące działania:

Prelekcje dla dzieci i młodzieży – 10 szt.
Pakiety materiałów dla dzieci i młodzieży – zakładki do książek, plany lekcji – 500 kompletów
Materiały dla mieszkańców – almanachy – 1000 szt.
Nagrody w konkursie dla uczniów szkół podstawowych (kat. I-III i IV-VII) – 2x aparat foto, 2x

tablet, 2x pakiet edukacyjny "Planeta Ziemia"

Nagrody w konkursie dla gimnazjalistów – 1x aparat foto, 1x tablet, 1x pakiet edukacyjny "Planeta Ziemia"

Seminarium dla liderów społeczności lokalnej i mieszkańców - 1 szt. (1,5h)

 

Efekty kampanii: Znacząco wzrosła świadomość zasad prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów wśród dzieci i młodzieży. Powinno się to w perspektywie przełożyć na wymierne efekty w postaci zwiększenia masy segregowanych odpadów i właściwego ich przygotowywania przed wyrzuceniem do pojemników, choćby poprzez zgniatanie butelek PET czy składanie kartonów. Statystyki okresowe powinny wykazać stosowne wielkości przyrostów.

 

Wnioski: Proponujemy podtrzymanie w kolejnych latach budowania świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy, albowiem jesteśmy przekonani, że odniesie to zakładany skutek w postaci stosownego efektu ekologicznego. Kampania dofinansowana ze środków WFOŚiGW w Gdańsku. Informacja o dofinansowaniu znalazła się na materiałach, podczas prelekcji czy seminarium dla mieszkańców. Zostały również przeprowadzone konkursy z nagrodami. W kampanii wzięła udział cała społeczność naszej Gminy, tym bardziej, że dla mieszkańców Gminy został przygotowany stosowny materiał informacyjny.

 

5.Odnośnik do strony  www.wfos.gdansk.pl


 

Kategoria: