Gmina Mikołajki Pomorskie

"Serdecznie Witamy na oficjalnej stronie Gminy Mikołajki Pomorskie"

PRZYJAZNY URZĄD

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

GEO-SYSTEM MAPA GMINY

GOPS

Polska w liczbach

Powiat Sztumski

Razem o łupkach

Pomorskie 2020

ePUAP2

OBYWATEL.GOV.PL

Nasze Miasto

Zarządzanie kryzysowe

Dofinansowane z WFOSiGW

Odkrywamy talenty na pomorzu

Biblioteka Publiczna w Mikołajkach Pomorskich

GOK Mikołajki Pomorskie

Decydujemy Razem

Porządne Pomorze

Honorowy Obywatel

Powiślańska Organizacja Turystyczna

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

30 kwietnia 2019 r. Gmina Mikołajki Pomorskie podpisała z Wojewodą Pomorskim umowę o dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015 – 2020  Edycja 2019 na zapewnienie funkcjonowania placówki Senior + działającej przy Gminnym Centrum Kulturalno  Bibliotecznym. Wartość całego zadania wynosi 21 600,00 zł z czego dofinansowanie 8640,00 zł.  Głównym celem projektu jest wsparcie seniorów poprzez umożliwienie korzystania z oferty aktywizującej społecznie, edukacyjnie, kulturalnie i rekreacyjnie. Ponadto realizacja zadań umożliwi seniorom z terenu gminy Mikołajki Pomorskie atrakcyjnie i aktywnie spędzać czas wolny.

Działania w zakresie realizacji zadania będą polegały głównie na prowadzeniu zajęć ruchowych poprawiających sprawność fizyczną – Nordic Walking, zajęcia kulinarne, warsztaty dekupaż, warsztaty haftu, zajęcia relaksacyjne. Ponadto zostaną zorganizowane spotkania tematyczne oraz wspólne wyjazdy do kina i teatru. Wszystkie te działania zrealizujemy do 31.12.2019 r. za pośrednictwem Gminnego Centrum Kulturalno  Bibliotecznego.

Sporządziła:  Iwona Marcinkowska

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

informujemy, iż do dnia 15 lipca br. trwa nabór wniosków o przyznanie stypendiów Marszałka Województwa Pomorskiego uzdolnionym uczniom w ramach w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie województwa pomorskiego.

W trwającym naborze szkoły mogą wnioskować o przyznanie stypendiów Marszałka Województwa Pomorskiego:

 1. finansowanych ze środków budżetu województwa pomorskiego – w przypadku uczniów, którzy w roku szkolnym, w którym składany jest wniosek, pobierali naukę na terenie województwa pomorskiego oraz:
 2. w Konkursach, turniejach lub olimpiadach na szczeblu międzynarodowym uzyskali indywidualnie tytuł finalisty lub laureata, lub
 3. w Konkursach, turniejach lub olimpiadach na szczeblu ponadwojewódzkim uzyskali indywidualnie tytuł finalisty lub laureata, lub
 4. w Konkursach, turniejach lub olimpiadach na szczeblu wojewódzkim uzyskali indywidualnie tytuł laureata oraz uzyskał Średnią ocen:
 1. a) w przypadku Ucznia szkoły podstawowej, gimnazjum oraz klasy gimnazjalnej prowadzonej w szkole innego typu – co najmniej 5,4,
 2. b) w przypadku Ucznia szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej – co najmniej 5,2.

Szczegółowe informacje dotyczące trybu wnioskowania zawiera Załącznik nr 1  do Regulaminu.

 1. finansowanych z projektu „Pomorski program pomocy stypendialnej – III edycja”, skierowanych do uczniów, którzy spełniają łącznie warunki:

1) w roku szkolnym, na który składany jest Wniosek, będą pobierali naukę na terenie województwa pomorskiego;

2) w roku szkolnym, na który składany jest Wniosek będą uczniami VII lub VIII szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej;

3) w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który składany jest Wniosek, uzyskali Średnią ocen ze wszystkich przedmiotów (określoną na podstawie świadectwa ukończenia danej klasy lub szkoły):

 1. a) w VI, VII, VIII klasie szkoły podstawowej, gimnazjum lub klasie gimnazjalnej w szkole innego typu – co najmniej 5,5,
 2. b) w szkole ponadpodstawowej lub w szkole ponadgimnazjalnej – co najmniej 5,0;
 3. c) w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który składany jest Wniosek, uzyskał średnią ocen 6,0 z dwóch przedmiotów wybranych spośród przedmiotów przyrodniczych,
  informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości;

4) uzyskali minimum 10 punktów obliczonych w generatorze wniosków na etapie wypełniania wniosku.

Szczegółowe informacje dotyczące trybu wnioskowania zawiera Załącznik nr 2  do Regulaminu.

Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium jest złożenie przez szkołę we wskazanym wyżej terminie poprawnie wypełnionego wniosku wraz z załącznikami potwierdzającymi spełnianie właściwych kryteriów.

Z Regulaminem przyznawania stypendiów można zapoznać się na stronie internetowej: http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/#/legalact/2019/2555/

Generatory wniosków stypendialnych dostępne są na stronie internetowej Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego:

https://des.pomorskie.eu/stypendia

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Służba leśna Nadleśnictwa szacuje i na bieżąco usuwa szkody, które wyrządził w drzewostanach porywisty wiatr.

W pierwszej kolejności prowadzi się prace związane z przywróceniem przejezdności dróg przeciwpożarowych, publicznych oraz miejsc postoju i wypoczynku. Do tej pory oszacowaliśmy szkody w d-stanach na masę około 10 000 m3. Szkody w większości mają charakter rozproszony po całym drzewostanie, ale są miejsca w Nadleśnictwie gdzie wyrwane bądź połamane zostały drzewa na znacznej powierzchni, powodując luki w drzewostanie.

Największa koncentracja szkód nastąpiła w Leśnictwie Mikołajki, Leśnictwie Waplewo, Leśnictwie Trzciano oraz Leśnictwie Ośno.


Pracownicy Nadleśnictwa i zakładów usług leśnych mimo weekendu zostali zmobilizowani do usuwania skutków żywiołu. Wiele dróg jest już przejezdnych, ale następstwa wichury będą widoczne w drzewostanie przez dłuższy czas.

 

Nadleśnictwo apeluje o ostrożność podczas poruszania się po wszystkich obszarach leśnych oraz nie wchodzenie na tereny objęte szkodami.

 

http://www.kwidzyn.gdansk.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/1M8a/content/szkody

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

 

UWAGA MIESZKAŃCY

 

Burze z gradem: stopień 3 (prawdopodobieństwo 80%)

Obowiązuje od godziny 18:00 dnia 2019.06.15 

do godziny 4:00 dnia 2019.06.16

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

W związku z licznymi zapytaniami o pomoc w zniszczeniach mienia osób fizycznych typu: uszkodzenia elementów wyposażenia ogrodu, zniszczenia warzyw, czy drzewek owocowych ,po przejściu nawałnicy w dniu 13 czerwca 2019 r., uprzejmie informuję iż władze gminy Mikołajki Pomorskie stanęły na wysokości zadania i poważnie podeszły do zaistniałej sytuacji, mimo  głosów niezadowolenia.

Był to czas trudny dla nas wszystkich, w stan gotowości zostały postawione wszystkie służby, jednostki straży pożarnej usuwały na bieżąco skutki  po nawałnicy do późnych godzin nocnych, a także w dniach kolejnych. Ponadto do prac włączone było pogotowie energetyczne, policja, wojsko.

Borykaliśmy się z awaria zasilania oczyszczalni ścieków, która groziła przelaniem. Do pomocy została skierowana przez Wojewodę - Brygada Wojsk Obrony Terytorialnej Kraju, która dostarczyła nam stację zasilania do oczyszczalni( agregat prądotwórczy).

Priorytetem była dla nas pomoc osobom, które straciły dach nad głową, one zostały objęte natychmiastowa pomocą. Pozostałe straty cały czas można zgłaszać do urzędu gminy, do ich szacowania zostanie powołana komisja (głownie chodzi o straty w rolnictwie) .

Ze względu na zaistniałą sytuację powołano Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Dzierzgoniu oraz Zespół Kryzysowy w Gminie Mikołajki Pomorskie, który był na miejscu bezpośrednio po zdarzeniu. Dokonywano oględzin miejsc najbardziej zniszczonych zgłoszonych wcześniej pod numer 998 i 112.

W urzędzie gminy działał również Sztab Kryzysowy, pracownicy urzędu pełnili dyżur do późnych godzin nocnych i przyjmowali zgłoszenia od poszkodowanych mieszkańców.

Nie jesteśmy fizycznie  w stanie odwiedzić każdego mieszkańca naszej gminy i sprawdzić jakie wystąpiły u niego szkody. Mieszkańcy muszą naprawiać je sami w miarę swoich możliwości.

W związku z występującymi anomaliami pogody każdy z nas musi liczyć się z  faktem wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, a tym samym spowodowanych przez nie strat. Celowym byłoby ubezpieczanie swojego mienia aby uniknąć na przyszłość przykrych konsekwencji.

Z całego serca współczuje wszystkim poszkodowanym. W obliczu tej tragedii  dziękuje jeszcze raz za solidarność mieszkańców  i chęć niesienia pomocy.

Proszę jeszcze raz o wyrozumiałość, bo w zderzeniu z  taką tragedią jesteśmy bezsilni i nigdy nie przewidzimy jaki ogrom strat możemy ponieść w zetknięciu z siłami natury. Jesteśmy tylko ludźmi, a natura rządzi się swoimi prawami.

 

                                                                                    Z wyrazami szacunku

                                                                             Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie

Maria Pałkowska - Rybicka

 

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

 

W związku z występowaniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego huraganu, deszczu nawalnego i gradu Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie informuje, iż rolnicy u których wystąpiło przedmiotowe zjawisko w budynkach lub budowlach służących do prowadzenia działalności rolniczej są proszeni o składanie zgłoszeń o powołanie komisji do szacowania strat w rolnictwie. Zgłoszenia należy składać do Urzędu Gminy w Mikołajkach Pomorskich.

Wszelkie informacje w Urzędzie Gminy w Mikołajkach Pomorskich udzielone będą w pokoju nr 9 w godzinach  700 – 1500  od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 55-640-43-57 wew. 25.

Druki zgłoszeń są dostępne w siedzibie Urzędu Gminy w Mikołajkach Pomorskich oraz poniżej.

 

 • Budynki  lub budowle  służące do prowadzenia działalności rolniczej - pobierz druk w formacie DOC lub PDF

 

                                                                                                             Wójt Gminy

                                                                                               Mikołajki Pomorskie

Szukaj

Gminny System Komunikacji Online

Koronawirus

Facebook Gminy Mikołajki Pomorskie

Rozlicz PIT

HISTORIA ADMINISTRACJI W GMINIE MIKOŁAJKI POMORSKIE 1945-2017

Galeria zdjęć

Harmonogram wywozu

Konkurs fotograficzny

Czas i data

Mikołajki Pomorskie °C
  06.07.2020 Ferienhaus Ostsee

Wiadomości z Polski

Licznik odwiedzin

2308806
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1773
2767
1773
2287077
15457
73513
2308806

Your IP: 18.205.109.152
2020-07-06 14:51