Gmina Mikołajki Pomorskie

"Serdecznie Witamy na oficjalnej stronie Gminy Mikołajki Pomorskie"

PRZYJAZNY URZĄD

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

GEO-SYSTEM MAPA GMINY

GOPS

Polska w liczbach

Powiat Sztumski

Razem o łupkach

Pomorskie 2020

ePUAP2

OBYWATEL.GOV.PL

Nasze Miasto

Zarządzanie kryzysowe

Dofinansowane z WFOSiGW

Odkrywamy talenty na pomorzu

Biblioteka Publiczna w Mikołajkach Pomorskich

GOK Mikołajki Pomorskie

Decydujemy Razem

Porządne Pomorze

Honorowy Obywatel

Powiślańska Organizacja Turystyczna

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz. 2108/

Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie

O g ł a s z a p r z e t a r g ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki
Pomorskie, opisanych w załączonym wykazie, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

 

 

 

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Mikołajkach Pomorskich oraz na naszej stronie internetowej www.mikolajkipomorskie.pl oraz w BIP, zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek rekreacyjnych położonych nad Jeziorem Balewskim. Przetarg odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2016 r. o godz. 1000 w Urzędzie Gminy wMikołajkach Pomorskich ul. Dzierzgońska 2, pokój nr 15.

 

 

 

W Y K A Z

Nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży położonych w Balewie obręb Perklice gmina Mikołajki Pomorskie w formie przetargu ustnego nieograniczonego organizowanego w dniu 31 sierpnia 2016 r.

 

 

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

RAPORT Z BADAŃ WODY NR 1638/2016 Z DNIA 18.07.2016

Wilczewo

 

RAPORT Z BADAŃ WODY NR 1639/2016 Z DNIA 18.07.2016

Mikołajki Pomorskie

 

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ WODY NR 4340/2016 Z DNIA 28.07.2016

Basen Kąpielowy Mikołajki Pomorskie

 

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2016-2026"

Na podstawie art. 10 ust. 1ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r.,poz. 1440 z późn.zm.)

Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie zawiadamia

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2016-2026
w dniach 27.07.2016 do 29.08.2016

Projekt dokumentu, a także formularz konsultacji dostępne są:

 • w Urzędzie Gminy ul. Dzierzgońska 2 /pokój Nr 2/ w godzinach 7.00-15.00
 • w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem http://bip.mikolajkipomorskie.pl

Zapraszamy wszystkich mieszkańców i zainteresowane strony do składania opinii(uwag) lub propozycji zmian do ww. projektu.

Opinie(uwagi) w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowane wyłącznie pisemnie, na specjalnie przygotowanym formularzu.

Opinie(uwagi) można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.08.2016 na wypełnionym formularzu konsultacji:

 • osobiście do Urzędu Gminy Mikołajki Pom. ul. Dzierzgońska 2 /sekretariat/
 • drogą elektroniczną na następujący adres: sekretariatmikolajkipomorskie.pl wpisując w tytule wiadomości „Konsultacje społeczne w zakresie planu transportowego";
 • drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy ul.Dzierzgońska 2 82-433 Mikołajki Pom. (decyduje data wpływu do Urzędu)
 • faksem na nr 556404461

Przesłane/złożone w terminie, podpisane i zaopatrzone w adres opinie zostaną przeanalizowane i w przypadku uznania ich za zasadne, uwzględnione w projekcie dokumentu.

Organem właściwym do ich rozpatrzenia jest Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie

 

Wójt Gminy

Kazimierz Kulecki

PLAN
ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO
DLA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE
NA LATA 2016 - 2026
Mikołajki Pomorskie

 

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG DO PROJEKTU pn.:

,,PLAN
ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO
DLA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE
NA LATA 2016 - 2026
Mikołajki Pomorskie"

Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna

Informuję mieszkańców Gminy, iż obrady XVI sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbędą się 22 czerwca 2016 roku o godz. 1400 w Gminnym Ośrodku Kultury w Mikołajkach Pomorskich przy ul. Szreibera.

Porządek obrad XVI sesji:

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie za rok 2015 oraz dyskusja.
 6. Przedstawienie przez przewodniczącego wniosku komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi.
 7. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej: a)o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie za 2015 rok; b)o wniosku komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Mikołajki Pomorskie z tytułu wykonania budżetu gminy za 2015 rok.
 8. Podjęcie uchwał: a)w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2015 rok; b)w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z tytułu wykonania budżetu gminy w 2015 roku; c)w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela- logopedy; d)w  sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy; e)w sprawie ustalenia zasad i kryteriów wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mikołajki Pomorskie; f)w sprawie zawarcia Porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Gdańsk a Gminą Mikołajki Pomorskie w sprawie frakcji energetycznej wysortowanej z odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy; g)w sprawie zmian budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2016.
 9. Sprawozdanie wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 10. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.
 11. Wolne wnioski i informacje.
 12. Zakończenie sesji.

 

 

Zainteresowanych serdecznie zapraszam.

 

Przewodniczący

Rady Gminy

Zuzanna Smoter

Ocena użytkowników: 1 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Uprzejmie informujemy mieszkańców gminy, że 21 czerwca 2016 roku o godz. 1300 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Mikołajkach Pomorskich odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Społecznej i Gospodarczej Rady Gminy.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
 3. Przedstawienie sprawozdania rocznego oraz sprawozdania finansowego z wykonania budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie za rok 2015.
 4. Dyskusja na temat sprawozdania.
 5. Analiza stanu dróg gminnych, powiatowych i drogi wojewódzkiej na terenie gminy.
 6. Przeanalizowanie i zaopiniowanie projektów uchwał: a)w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela- logopedy; b)w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy; c)w sprawie ustalenia zasad i kryteriów wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mikołajki Pomorskie; d)w sprawie zawarcia Porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Gdańsk a Gminą Mikołajki Pomorskie w sprawie frakcji energetycznej wysortowanej z odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy.
 7. Przedstawienie propozycji zmian budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2016.
 8. Sprawy bieżące, informacje.
 9. Zakończenie posiedzenia.

 

Przewodniczący                         Przewodniczący

Komisji Gospodarczej                 Komisji Społecznej

Mariusz Wojtkowiak                  Kazimierz Marchlewski

 

 Serdecznie zapraszamy.

Pobierz bezpłatną aplikację BLISKO

Szukaj

Facebook Gminy Mikołajki Pomorskie

HISTORIA ADMINISTRACJI W GMINIE MIKOŁAJKI POMORSKIE 1945-2017

Galeria zdjęć

Harmonogram wywozu

Konkurs fotograficzny

Czas i data

Mikołajki Pomorskie °C
  22.09.2019 Ferienhaus Ostsee

Wiadomości z Polski

Licznik odwiedzin

1692055
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1202
2015
15840
1658340
55808
91082
1692055

Your IP: 35.172.100.232
2019-09-22 13:58